2009, ജൂലൈ 1, ബുധനാഴ്‌ച

സ്ലൈഡ്ഷെയറില്‍ മലയാളം പി.ഡി.എഫ് പ്രസിദ്ധീകരണം

മലയാളത്തില്‍ പി.ഡി.എഫ് ഫോര്‍മാറ്റാക്കിയത് സ്ലൈഡ്ഷെയറിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

സ്ക്രീനിന്റെ വലത് താഴെക്കാണുന്ന ഫുള്‍സ്ക്രീന്‍ ഞെക്കി വലിയ രൂപത്തില്‍ വായിക്കുക.

1 അഭിപ്രായം:

അങ്കിള്‍ പറഞ്ഞു...

റബ്ബറിന്റെ കണക്കൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ സ്ലൈഡ്ഷെയര്‍ ഗംഭീരമെന്നു പറയാതിരിക്കാനാകുന്നില്ല.