2009, സെപ്റ്റംബർ 1, ചൊവ്വാഴ്ച

കഴിവുള്ള മന്ത്രിപുത്രന്മാര്‍

കഴിവുള്ള മന്ത്രിപുത്രന്മാരാണ് വിവാദങ്ങളില്‍ പെടുന്നത്---മന്ത്രി- ബാലന്‍
ഈ വര്‍ഷത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശരി--
കഴിവുകള്‍ ഏതെല്ലാം മേഘലകളില്‍ ആണെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ക്കെല്ലാം അറിയാം

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: