2009, ഡിസംബർ 26, ശനിയാഴ്‌ച

When Santa Claus Comes to India - NAM

When Santa Claus Comes to India - NAM

1 അഭിപ്രായം:

Manoj മനോജ് പറഞ്ഞു...

ക്രിസ്തുവില്‍ നിന്ന് സാന്തയിലേയ്ക്ക് :) പക്ഷേ കേരളീയര്‍ക്ക് അത്തരത്തിലെ മാറ്റത്തിന് ഇത്ര വേഗം കഴിയുമോ?