2009, ജൂലൈ 1, ബുധനാഴ്‌ച

സ്ലൈഡ്ഷെയറില്‍ മലയാളം പി.ഡി.എഫ് പ്രസിദ്ധീകരണം

മലയാളത്തില്‍ പി.ഡി.എഫ് ഫോര്‍മാറ്റാക്കിയത് സ്ലൈഡ്ഷെയറിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

സ്ക്രീനിന്റെ വലത് താഴെക്കാണുന്ന ഫുള്‍സ്ക്രീന്‍ ഞെക്കി വലിയ രൂപത്തില്‍ വായിക്കുക.