2009, നവംബർ 25, ബുധനാഴ്‌ച

നെല്ലിവേലി നീലകണ്ഠപ്പിള്ളയും പുസ്തകച്ചന്തയും

നെല്ലിവേലി നീലകണ്ഠപ്പിള്ളയും പുസ്തകച്ചന്തയും

പഴയ നാഞ്ചിനാട്ടിലെ കല്‍ക്കുളം താലൂക്കിലെ
മണവാളക്കുറിച്ചിയില്‍ ജനപ്രിയകവിതകള്‍
രചിച്ച്,അച്ചടിച്ചു തനിയെ വിറ്റ് ജീവിതമാര്‍ഗ്ഗം
കണ്ടെത്തിയ കവി,പാട്ടെഴുത്തുകാരന്‍ ആയിരുന്നു
നെല്ലിവേലി നീലകണ്ഠപ്പിള്ള.
മല്ലന്‍പിള്ളയെ ആന കൊന്ന പാട്ട്
അങ്ങാടിവര്‍ണ്ണന
ഒറ്റക്കൊമ്പില്‍ ഇരട്ടത്തൂക്കം
അക്കാനിക്കാവടി
ബസ്സപകടം
തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പാട്ടുപുസ്തകങ്ങള്‍
ചങ്ങമ്പുഴയുടെ രമണനെപ്പോലെ(മധുരനാരങ്ങ പോലെ
എന്നു മുണ്ടശ്ശേരി) വിറ്റഴിഞ്ഞിരുന്നു.
ഏതെടുതാലും ഒരു വില.
വെറും എട്ട് കാശ്.
ശരിക്കും ഒരു കവിതാകാലക്ഷേപം ആയിരുന്നു
നീലകണ്ഠപ്പിള്ളയുടേത്.
പുസ്തകച്ചന്ത എന്ന ആശയം ഡി.സി കിഴക്കേമുറിക്കും
മുമ്പ് ആശാന്‍ പ്രയോഗത്തില്‍ ആക്കി