2011, ജൂൺ 26, ഞായറാഴ്‌ച

Vazhoor(വാഴൂര്‍ ): Pon Farm: തനതു പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും കഴിച്ചാല്‍ മ...

Vazhoor(വാഴൂര്‍ ): Pon Farm: തനതു പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും കഴിച്ചാല്‍ മ...: "Pon Farm: തനതു പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും കഴിച്ചാല്‍ മതി : 'തനതു പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും കഴിച്ചാല്‍ മതി കഴിഞ്ഞ ചില വര്‍ഷങ്ങളായി നാം കാണുന്ന സാ..."

Vazhoor(വാഴൂര്‍ ): Pon Farm: തനതു പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും കഴിച്ചാല്‍ മ...

Vazhoor(വാഴൂര്‍ ): Pon Farm: തനതു പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും കഴിച്ചാല്‍ മ...: "Pon Farm: തനതു പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും കഴിച്ചാല്‍ മതി : 'തനതു പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും കഴിച്ചാല്‍ മതി കഴിഞ്ഞ ചില വര്‍ഷങ്ങളായി നാം കാണുന്ന സാ..."

2011, ജൂൺ 21, ചൊവ്വാഴ്ച

Pon Farm: ഇലതീറ്റിപ്പണ്ടാരങ്ങളായ പട്ടാളപ്പുഴുക്കള്‍

Pon Farm: ഇലതീറ്റിപ്പണ്ടാരങ്ങളായ പട്ടാളപ്പുഴുക്കള്‍: "ഇലതീറ്റിപ്പണ്ടാരങ്ങളായ പട്ടാളപ്പുഴുക്കള്‍ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയില്‍ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പാമ്പാടിവെള്ളൂരിലെ കാട്ടിക്കുന്ന്‍,പൊന്‍കുന്നം പത്തനംതിട്ട..."