2009, സെപ്റ്റംബർ 28, തിങ്കളാഴ്‌ച

2008-09 വര്‍ഷത്തെ റബ്ബര്‍ ഉല്പാദനം - ഒരു താരതമ്യ പഠനം


ഈ പഠനം ഇപ്പോള്‍ ഒരു പോസ്റ്റില്‍ വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാന്‍ കാരണം നാളിതുവരെ റബ്ബര്‍ ഉല്പാദനം കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന റബ്ബര്‍ കണക്കുകള്‍ വരാന്‍ പോകുന്ന മാസങ്ങളിലെ ഉയര്‍ന്ന ഉല്പാദനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാന്‍ പോകുന്നു എന്ന മുന്നറിയിപ്പോടെയാണ്. ഉല്പാദനത്തില്‍ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടായാലും ഉപഭോഗത്തില്‍ വലിയ ഏറ്റക്കുറച്ചില്‍ കാണാന്‍ കഴിയില്ല. കര്‍ഷകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രതിമാസ ശരാശരി വിപണനം തുല്യമാക്കിയാല്‍ വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചില്‍ ഒഴിവാക്കാം. പൂജ്യം ശതമാനം ഇറക്കുമതിത്തീരുവയോടെ റബ്ബര്‍ സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകളുടെ പിന്‍ബലത്തില്‍ നടക്കുന്ന അനവസരത്തിലെ ഇറക്കുമതി വിലയിടിക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിത്തന്നെയാണ്. ആസിയാന്‍ കരാറുപോലെ അപകടകാരിയാണ് പൂജ്യം ശതമാനം ഇറക്കുമതിത്തീരുവയില്‍ നടക്കുന്ന ഇറക്കുമതിയും, അന്താരാഷ്ട - ആഭ്യന്തര വിലയേക്കാള്‍ താണവിലക്കുള്ള കയറ്റുമതിയും. ഉദാ. ഏപ്രില്‍ മേയ് മാസങ്ങളില്‍ ആഭ്യന്തരവില അന്താരാഷ്ട്ര വിലയേക്കാള്‍ വളരെ ഉയര്‍ന്നിരുന്നിട്ടും എപ്രകാരമാണ് കേരളത്തില്‍ നിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്തത്?