2010, ഓഗസ്റ്റ് 11, ബുധനാഴ്‌ച

ഭഗവാൻ മക്രോണി നാടകമായിരുന്നില്ല.

ഭഗവാൻ മക്രോണി നാടകമായിരുന്നില്ല.
ഭഗവാൻ മക്രോണി എന്ന നാടകത്തെക്കുറിച്ചു 30 ജൂലൈ 2010 ലക്കത്തിൽ പത്രാധിപർ
എഡിറ്റോറിയലിൽ എഴുതിയത് വസ്തുതകൾക്കു നിരക്കുന്നതല്ല. ഭഗവാൻ മക്രോണി നിങ്ങളെന്നെ
കമ്യ്യൂണിസ്റ്റിക്കു എതിരായി എഴുതപ്പെട്ട നാടകമല്ല.വിമോചനസമരകാലത്തെ
വളരെ പോപ്പുലർ ആയ കഥാ പ്രസംഗമായിരുന്നു ഭഗവാൻ മക്രോണി.ഒരു കാലത്ത്
കമ്യ്യൂണിസ്റ്റ്കാരുടെ പ്രിയപുത്രനായിരുന്ന സി.ജെ.തോമസ് എഴുതിയ വിഷവൃഷമായിരുന്നു
നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കിയുടെ എതിർ നാടകം.
എൻ.എസ്സ്.മാധവൻ റെ ലന്തൻ ബത്തേരിയിലെ ലുത്തിയിനകളിൽ ഭഗവാൻ മക്രോണി വിശദമായി
പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.വിമോചനകാലത്തെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി വി.ആർ.കൃഷ്ണയ്യർക്കു കേൾക്കാൻ
ഐ.ജി.ശ്രീനിവാസൻ മക്രോണി രാജൻ റെ കഥാപ്രസംഗം രഹസ്യമായി റിക്കോർഡു ചെയ്ത്
കൻറോൺ ഹൗസ്സിൽ കൊണ്ടു പോയി കേൾപ്പിച്ച കാര്യം പനൻറെ ആത്മകഥയിൽ
(കറൻറ്‌ ബുക്സ്2000 പേജ് 527 ) വിവരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ ആലപ്പുഴക്കാരൻ
രാജൻപിള്ള എന്ന മക്രോണി രാജനെ വിഷം കൊടുത്തു കൊല്ലുകയായിരുന്നു എന്നു പറയപ്പെടുന്നു.
അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചു കൂടുതൽ വിവരം അറിയില്ല.ഫോട്ടോയും ലഭ്യമല്ല.കൂടുതൽ വിവരം അറിയാവുന്നവർ
സദയം എഴുതുക.