2011, ജൂൺ 26, ഞായറാഴ്‌ച

Vazhoor(വാഴൂര്‍ ): Pon Farm: തനതു പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും കഴിച്ചാല്‍ മ...

Vazhoor(വാഴൂര്‍ ): Pon Farm: തനതു പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും കഴിച്ചാല്‍ മ...: "Pon Farm: തനതു പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും കഴിച്ചാല്‍ മതി : 'തനതു പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും കഴിച്ചാല്‍ മതി കഴിഞ്ഞ ചില വര്‍ഷങ്ങളായി നാം കാണുന്ന സാ..."

Vazhoor(വാഴൂര്‍ ): Pon Farm: തനതു പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും കഴിച്ചാല്‍ മ...

Vazhoor(വാഴൂര്‍ ): Pon Farm: തനതു പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും കഴിച്ചാല്‍ മ...: "Pon Farm: തനതു പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും കഴിച്ചാല്‍ മതി : 'തനതു പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും കഴിച്ചാല്‍ മതി കഴിഞ്ഞ ചില വര്‍ഷങ്ങളായി നാം കാണുന്ന സാ..."