2012, മാർച്ച് 19, തിങ്കളാഴ്‌ച

കൃഷിപാഠശാലയോ വൈദ്യപാഠശാലയോ?

കൃഷിപാഠശാലയോ വൈദ്യപാഠശാലയോ? നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുമേഖലയിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളും നേർസിംഗ് കേളേജുകളും ഉണ്ടാകണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ആണു ഞാൻ.അവിടെ നിന്നിറങ്ങുന്ന മുഴുവൻ യുവാക്കൽള്ക്കും ജോലി ഉറപ്പു.ആഗോളരംഗത്തു തന്നെ ചികിസാർമ്ഗത്തു നമ്മെ വെല്ലാൻ കഴിവുള്ള രാജ്യം ഇല്ല.കൂടുതൽ കൂടുതൽ മലയാളി ഡോക്ടർമാരും നേർസുമാരും ഉണ്ടാകണം.അതു ലോകത്തിനു മൊത്തം ഗുണം ചെയ്യും. പാരമ്പര്യ രീതിയിയിലുള്ള പ്രകൃതി സൗഹൃദ കൃഷിരീതി പ്രോൽസാഹിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ആരോഗ്യമുള്ള ജനസ്മൂഹം ഉണ്ടാകൂ എന്നറിഞ്ഞിരുന്നതിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ്(തിരുവിതാം കൂറിലെ മരച്ചീനിക്കൃഷിയുടെ തലതൊട്ടപ്പൻ വിശാഖം തിരുനാൾ ആവണം.കോ ന്നിയിൽ ഒരു കൃഷിപാഠ ശാല തുടങ്ങി.ജനങ്ങളാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ സർക്കാർ അതു മണ്ണൊലിപ്പു ഗവേഷണകേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റി.അടുത്ത വർഷം കേരള സർക്കാർ തുറക്കാൻ പോകുന്ന നാലു പുതിയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ഒന്ന് ഈ കൃഷി പാഠശാല ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തായിയിക്കുമത്രേ. വൈദ്യത്തിനും കൃഷിയ്ക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ, കാർഷികവൃത്തി യിലൂടെ ആരോഗ്യം കാത്തു സൂക്ഷിച്ച നൂറ്റിരണ്ടാം വയസ്സിലും നല്ല ആറൊഗ്യവാനായ കൃഷിക്കാരനായ പിതാവിന്റെ മകൻ എന്ന നിലയിൽ, കൃഷി യിടം വൈദ്യ പാഠശാല ആക്കി പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതു കേട്ടപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി.വനഭൂമികളാൽ സമ്പന്നമായ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിനു പറ്റിയ എത്രയോ ഭൂമി വേറേ കിടക്കുന്നു.കൃഷിയ്ക്കുള്ളതു കൃഷിയ്ക്കും വൈദ്യത്തിനുള്ളതു വൈദ്യത്തിനും കൊടുക്കാൻ സർക്കാർ തയാറാകണം.മഹാറാഷ്ട്രയിലെ അമരാവതിയിലെ കൃഷി മഹർഷി സുഭാഷ് പാലേക്കർ ആവിഷ്കരിച്ചു പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ചെലവില്ലാത്ത പ്രകൃതി സുഹൃദ ആത്മീയ കൃഷി രീതി,ദൈ വത്തിന്റെ സ്വന്തം കൃഷി രീതി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഒരു മോഡൽ കൃഷിയിടമായി കോന്നിയിലെകൃഷിപാഠശാല മാറ്റിയെങ്കിൽ എന്നാഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നു. പുതുപുത്തൻ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും അവ പ്രകൃതി സൗഹ്രുദരീതിയിൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടവ എങ്കിൽ ധാരാളം ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ അടങ്ങിയവ ആയിരിക്കും.അവ രോഗപ്രതിരോധശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കും.രോഗവിമുക്തിയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തും.ആധുനിക വൈദ്യത്തിനു ജീവിത ശൈലീ രോഗങ്ങൾക്കു സമാശ്വാസം (കെയർ) നൽകാൻ കഴിയും പക്ഷേ അവയെ ഭേദമാക്കാൻ(ക്യൂർ) കഴിയില്ല.കൃഷി രോഗങ്ങളെ തടയാൻ നല്ലതാൺ.രോഗവിമുക്തി കൈവരിക്കാനും.ലോകപ്രശസ്ത കാർഷിക വിദഗ്ദന് എം.എസ്സ് സ്വാമിനാഥൻ എഴുതിയതു കാണുക.ഒരു രാജ്യ്ത്തെ കൃഷി നാശിച്ചൽ ആ രാജ്യത്തെ സർവ്വതും നശിക്കും.കൃഷിയ്ക്കു വേണ്ടതു കൃ ഷിയ്ക്കു നൽകാനും വൈദ്യത്തിനു വേണ്ടതു വൈദ്യത്തിനു നൽകാനും സർക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം. -- Dr.Kanam Sankara PillaiMS,DGO. Neelakanda Nilayam KVMS Road,Ponkunnam 686506 Kerala Tele:04828-221133 Mob: 9447035416 Blog: www.drkanam.blogspot.com