2011, ഓഗസ്റ്റ് 18, വ്യാഴാഴ്‌ച

Making Your Own Compost - YouTube

Making Your Own Compost - YouTube

Farmers' Day Celebrationby Erumely Panchayath and Krishi Bhavanmalayalasameeksha: ആരോഗ്യം

malayalasameeksha: ആരോഗ്യം

2011, ഓഗസ്റ്റ് 7, ഞായറാഴ്‌ച

Pon Farm: 7 കര്‍ഷക കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള്‍

Pon Farm: 7 കര്‍ഷക കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള്‍: "7 കര്‍ഷക കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള്‍ നാഷണല്‍ ഇനോവേഷന്‍ ഫൗണ്ടെഷന്‍ , കേന്ദ്ര ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികവകുപ്പ് എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെ പീരുമേട് ഡവലപ്മെന്റ് സ..."