2010, മേയ് 22, ശനിയാഴ്‌ച

പ്രാദേശിക താപനം യുവാക്കളിൽ

പ്രാദേശിക താപനം യുവാക്കളിൽ
ആഗോളതാപനത്തെ കുറിച്ചു കേൾക്കാത്തവരുണ്ടാവില്ല.
അതിൻറെ കാഠിന്യം അനുഭവിക്കത്തവ്രും. എന്നാൽ
ആഗോള താപനം കുറയ്ക്കാൻ ഒന്നും ചെയ്യാത്തവരാണ്‌
നമ്മിലേറെയും.
പ്രാദേശിക താപനം അത്ര അറിയപ്പെടുന്നില്ല.
ആഗോലതാപനം സമൂഹത്തെ,ലോകത്തെ മൊത്തം ബാധിക്കും.
പ്രാദേശികതാപന്മ് വ്യക്തികളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്നു.സ്വകാര്യപ്രശ്നം.
പ്രധാനമായും യുവാക്കളെ,ലോകാന്തരവലയത്തിൽ വ്യാപകരിക്കുന്നവരെ
നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ബ്ളൊഗർമാരെ.ലാപ്ടോപ് ഉടമകളെ ബാധിക്കുന്ന
ആഗോള പ്രശ്നം.

യുവാക്കളുടെ ഉല്പ്പാദന ശേഷി കുരയ്ക്കുന്നതിൽ
പ്രാദേശികതാപനത്തിനു ഗണ്യമായ പങ്കുണ്ട്.
ഈ ശാത്രീയ സത്യം വളരെ രസകരമായ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ
ലോകപ്രസിദ്ധ പ്രഭാഷണ സാമഹാര സൈറ്റ് ആയ ടെഡ്.കോമിൽ
അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
എല്ലാ ബ്ലോഗർമാരും സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക് മെംബർ മാരും
അറിയേണ്ടും സത്യം.
രത്നചുരുക്കം
വൃഷണങ്ങളുടെ താപനില കൂടിയാൽ ബീജോല്പാദനവും ബീജ ചലനശക്തിയും
ഗണ്യമായി കുറയും അഥവാ ഇല്ലാതാകും.വന്ധ്യത ഉടലെടുക്കും.
ഇതു തെളിയിക്കപ്പെട്ട ശാസ്ത്രസത്യം.