2012, ജൂലൈ 31, ചൊവ്വാഴ്ച

പുത്തേഴന്റെ മുക്കണാഞ്ചി സാഹിത്യപ്രയോഗം


പുത്തേഴന്റെ മുക്കണാഞ്ചി സാഹിത്യപ്രയോഗം 1964 ല് പ്രഥമ ജ്ഞാൻപീഠ പുരസ്കാരത്തിനു കവിത ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഭാരതീയ പുരസ്കാരം കിട്ടാനർഹതയുള്ള കവി ഇല്ല എന്ന് കേരളസാഹിത്യാക്കാഡമി പ്രസിഡന്റ് പ്രതികരിച്ചതായി കേൾക്കുന്നു എന്ന് കെ.വി.ബേബി(ജൂലൈ 27 ലക്കം മലയാളം പേജ് 105അഴീക്കോട് ജീയെ ഉദ്ദരിച്ചെങ്കിൽ).അക്കാലത്തെ സാഹിത്യാക്കാഡമി പ്രസിഡന്റ് പുത്തേഴത്തു രാമൻ മേനോനായിരുന്നു. മലയാളത്തിൽ മുക്കണാഞ്ചി സാഹിത്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നായിരുന്നു പുത്തേഴന്റെ പ്രതികരണം. ഡോ.കാനം ശങ്കരപ്പിള്ള,നീലകണ്ഠനിലയം, പൊൻകുന്നം Mob:9447035416 E-mail drkanam@gmail.com

ZBNSFarming

 
Posted by Picasa