2011, ജൂൺ 21, ചൊവ്വാഴ്ച

Pon Farm: ഇലതീറ്റിപ്പണ്ടാരങ്ങളായ പട്ടാളപ്പുഴുക്കള്‍

Pon Farm: ഇലതീറ്റിപ്പണ്ടാരങ്ങളായ പട്ടാളപ്പുഴുക്കള്‍: "ഇലതീറ്റിപ്പണ്ടാരങ്ങളായ പട്ടാളപ്പുഴുക്കള്‍ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയില്‍ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പാമ്പാടിവെള്ളൂരിലെ കാട്ടിക്കുന്ന്‍,പൊന്‍കുന്നം പത്തനംതിട്ട..."